Топ категории
Бързи връзки
Кошница

Вашата кошница е празна!

Междинна сума: 0.00 лв.
Общо: 0.00 лв.
Промяна
Поръчка

032 800 952 (Понеделник - Петък : 09:00 - 17:00 ч)

Общи условия

Приемане на Общи условия и правила за ползване на уебсайта HomeTools.bg

І. Общи условия

1). Изложените Условия за ползване, регламентират използването на интернет страница HomeTools.bg от страна на посетителите й при спазване на описаните условия. Те представляват по своята същност договор между собственика на сайта, от една страна, и всеки един от посетителите му, от друга страна, чрез който страните по него уговарят своите права и задължения и се ангажират изрично с точното спазването на условията. Вие декларирате, че сте на законната възраст за формиране на обвързващ договор. Трябва да сте навършили най-малко 18 години, за да използвате сайта. Ако сте на най- малко 14 години, може да използвате сайта със съгласието на родител или настойник, който се съгласява с настоящото споразумение. Лица под 14-годишна възраст не могат да използват сайта.

2). Страни по настоящия договор са „СТИВО-АС“ ООД от една страна и всеки потребител, стартирал уебсайта HomeTools.bg.

3). Потребителят декларира, че е запознат с настоящите условия за ползване, като всяко активно действие или пасивно поведение от негова страна, след като уебсайтът HomeTools.bg е стартиран в браузъра, представлява електронно заявяване, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие е кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта HomeTools.bg. Информацията, под формата на текстове, снимки, цени и други, която поместваме, е с цел улеснение на потребителите и е предоставена и е собственост на конкретните промотиращи търговци рекламиращи в уебсайта HomeTools.bg.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Терминология Потребителите декларират, че разбират значението на следните термини:

 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
 • Уебсайт/сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се стартира във вашия браузър.
 • Програма – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 • Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с уебсайта по достъпен за него начин.
 • IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Браузър - се нарича компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация – процес на придвижване от един хипертекст към друг, обикновено следвайки препратките в текста (електронните връзки между части от един и същ или различни хипертекстове). Най-често се използва за разглеждане на уеб сайтове.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • Парола е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „СТИВО-АС“ ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от HomeTools.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „СТИВО-АС“ ООД.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез HomeTools.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” на промотиращия търговец ще бъде превеждана дължимата цена.
 • Ваучер, или разписка - виртуален документ с уникален номер и баркод със секретен номер, издаван от „СТИВО-АС“ ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта HomeTools.bg, чрез информационната програма HomeTools.bg и разположената там електронна форма, конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

ІІІ. Предмет на договора

1). „СТИВО-АС“ ООД предоставя за ползване на потребителите програма за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване. То се осъществява чрез уебсайта си HomeTools.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на раздел ІІ от Закона за защита на потребителите.

2). „СТИВО-АС“ ООД не носи отговорност при следните случаи:

 • на вреди : имуществени или неимуществени, причинени от некоректно действие/без действие на трети лица, рекламиращ в уебсайта, собственост на „СТИВО-АС“ ООД , или трети лица, подизпълнители в сайта HomeTools.bg;
 • на евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките или услугите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от рекламиращите търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • на нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез уебсайта, собственост на „СТИВО-АС“ ООД .;
 • на вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт; - на всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на виновно причинени вреди (от служители на „СТИВО-АС“ ООД );
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до уебсайта HomeTools.bg , независещи от екипа на същия.

3). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на програмата на „СТИВО-АС“ ООД . Когато потребителят промени потребителското си име, „„СТИВО-АС“ ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната програма:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно „СТИВО-АС“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, -да не осъществява достъп извън предоставения, -да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „СТИВО-АС“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Всеки от регистрираните потребители на сайта – рекламиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на рекламните стоки и услуги, сам за себе си, упълномощава „СТИВО-АС“ ООД : посредством поддържаната от него информационна програма HomeTools.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.

5). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на„СТИВО-АС“ ООД.

6). Регистрирайки се в уебсайта на „СТИВО-АС“ ООД Д, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „СТИВО-АС“ ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

ІV. Защита на лични данни

1). „СТИВО-АС“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна при и по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на фордсмажорни обстоятелства или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „СТИВО-АС“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „СТИВО-АС“ ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). „СТИВО-АС“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „СТИВО-АС“ ООД.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6). Действията на потребителя в HomeTools.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от „СТИВО-АС“ ООД за целите на директния маркетинг.

7). „СТИВО-АС“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.

8). С регистрацията си в HomeTools.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили HomeTools.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „СТИВО-АС“ ООД или от офериращите в сайта търговци, както и „СТИВО-АС“ ООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

V. Сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством уебсайта HomeTools.bg

1). Зареждайки заглавната интернет страницата на уебсайта HomeTools.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена по метода на колеткивното пазаруване. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща уебсайта, така и с данните за третото лице, пормотиращо в съответния момент, наред с Общите условия за ползване на сайта, както и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба по метода на груповото пазаруване.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

 • 2.1. Договор за продажба от разстояние е договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика – „СТИВО-АС“ ООД до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си (чл. 48 от Закона за защита на потребителите).
 • 2.2. При извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба от разстояние, потребителят се съгласява с общи условия и с авансовото плащане по договора - удостоверено с ваучери за продажба ("ваучер"), срещу които може да се ползват стоки/услуги при търговци и други трети страни, позиционирано на достъпено и видно място в интерфейса за покупко-продажба. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини. Извършването на плащането е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и условия за покупко-продажба. Всички ваучери, отпечатани от сайта HomeTools.bg са промоционални ваучери, които могат да бъдат закупени от участващите потребители чрез уебсайта HomeTools.bg и се използват за ползване на стоки и услуги с отстъпка от реалните цени. При поръчка на ваучер, се закупуват ваучери, според реда и условията, посочени в сайта. От потребителя се изисква да си направи регистрация/акаунт с възможност да закупи на ваучер. Ваучера, които купувате чрез HomeTools.bg е договорен от търговец. Търговецът е продавач на стоки и/или услуги и единствено той е отговорен за качественото изпълнение на стоката или услугата на всеки ваучер.
 • 2.3 Договорът за продажба от разстояние между „СТИВО-АС“ ООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „СТИВО-АС“ ООД, при генериран секретен код за платен ваучер. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от HomeTools.bg съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен.
 • 2.4 В съответствие с чл. 59 (1) от Закона за защита на потребителите в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, или ако се предвиди забавяне на комплектуването на поръчката, потребителя ще бъде информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, десени) със същото качество и цена или нов срок за доставка, или отстъпка. На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката потребителя има право да се откажете от направената поръчка. В случай че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, потребителя ще бъде информирани чрез телефонен разговор или писмо и поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното ви съгласие с променените условия. „СТИВО-АС“ ООД , в качеството си на собственик на електронната програма, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя- купувач, като я отнася във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване в уебсайта HomeTools.bg. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец и за съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя- купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

3). Потребителят-купувач, е запознат , че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, което също е потребител на сайта HomeTools.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна програма за групово пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.

4). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „СТИВО-АС“ ООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи ваучер/код, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

5). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от „СТИВО-АС“ ООД . Преводи на парични суми от HomeTools.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

6). Допустимият срок за предявяване на иск за рекламация и връщане на сумата заплатена от купувача е в 14 дневен срок след приемане на стоката от купувача.


VІ. Допълнителни условия

1). Настоящите Общи условия включват и следните документи: - Условия за обслужване на транзакции с банкови карти.

2). „СТИВО-АС“ ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

3). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

4). Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата програма.

5). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

6). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

7). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „СТИВО-АС“ ООД . Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Всички права запазени!

„ СТИВО-АС “ ООД